บริการรับจดทะเบียน,เปลี่ยนแปลง บริษัท ห้างหุ้นส่วน

รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน  ที่มีขั้นตอนวิธีการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ บริการจดทะเบียนธุรกิจ สอบถามรายละเอียกันก่อนได้ เช่น

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

  • จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนเช่น จดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ , จดทะเบียนสาขา
  • จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เป็นหุ้นส่วน (หุ้นส่วนเข้าใหม่/หุ้นส่วนออก/เพิ่มทุน/ลดทุน/เปลี่ยนจำพวก)
  • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับ
  • จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนและชำระบัญชี